ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Вопросы по Компьютерным наукам
 
 
Перелік питань у 2017 році для
 
фахового вступного випробування на 1-й курс ОНАХТ
за скороченою освітньо-професійною программою «Бакалавр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
 
Галузь знань - 12  «Інформаційні технології»
Специальность 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 
 1. Класифікація запам’ятовувальних пристроїв.
 2. Пам'ять з довільним доступом.
 3. Структури адресних запам'ятовуючих пристроїв.
 4. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої.
 5. Структурна організація операційних пристроїв.
 6. Пристрої керування з жорсткою та програмованою логікою.
 7. Організація процесорів.
 8. Організація введення-виведення в ЕОМ.
 9. Інтерфейси ЕОМ, методи передачі інформації, режими обміну.
 10. Організація шин інтерфейсу.
 11. Зовнішні інтерфейси сучасних ЕОМ.
 12. Переве­дення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу.
 13. Формальні правила двійкової арифметики.
 14. Додавання та віднімання чисел з фіксованою комою на двійкових суматорах.
 15. Переповнення розрядної сітки.
 16. Методи та алгоритми множення і ділення чисел з фіксованою комою.
 17. Основні поняття алгебри логіки.
 18. Аналітичний та табличний способи зображення логічних функцій.
 19. Різновиди логічних функцій однієї та двох змінних.
 20. Аксіоми алгебри логіки.
 21. Закони алгебри логіки.
 22. Диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми логічних функцій.
 23. Досконалі диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми.
 24. Методи мінімізації логічних функцій. Функ-ціонально повні логічні базиси.
 25. Напівпровідникові прилади: діоди, транзистори, тиристори, прилади оптоелектроніки.
 26. Електронні підсилювачі, випрямлячі.
 27. Характеристики  електричних  сигналів.
 28. Способи електричного  відобра­ження двiйкових цифр i чисел.
 29. Характер­истики i класифікація тригерів.
 30. Асинхронні тригери: RS, D, JK, T.
 31. Синхронні тригери зі статичним керуванням занесення інформації. Синхронні тригери по структурі MS.
 32. JK-тригер.
 33. Тригери з динамічним керуванням занесення інформації.
 34. Різновиди і основні параметри базових вузлів.
 35. Дешифратори.
 36. Мультиплексори.
 37. Демуль­типлексори.
 38. Кодоперетворювачi.
 39. Цифрові компара­тори.
 40. Суматори.
 41. Зсувні регістри.
 42. Кільцеві регістри.
 43. Лічильник Джонсона.
 44. Двiйковi лічильники.
 45. Накопичувальні суматори.
 46. Аналого-цифровi та цифро-аналоговi перетворювачі.
 47. Характеристики, класифікація, функціональні схеми джерел живлення.
 48. Класифікація похибок вимірювання.
 49. Поняття істинного та дійсного значення, абсолютної та відносної похибок, поправки та точності, надмірної по­хибки та промаху.
 50. Способи представлення дискретної інформації.
 51. Системи числення, які використовують в цифровій техніці.
 52. Класифікація сучасних комп'ютерних мереж.
 53. Топології комп’ютерних мереж, їх характеристика.
 54. Стандарти дротових систем.
 55. Основи мереж передачі даних.
 56. Вимоги до комп’ютерних мереж, модель ISO/OSI, стек протоколів TCP/IP.
 57. Лінії зв’язку та їх характеристики.
 58. Локальні мережі. Базові технології локальних мереж.
 59. Алгоритми та основні стадії розробки програм; властивості та еквівалентність алгоритмів; оцінка складності алгоритму; комбінаторні алгоритми; породження елементарних комбінаторних співвідношень.
 60. Елементи мови Паскаль: типи даних, масиви, множини, файли, структури; типізовані константи; покажчики.
 61. Елементи мови С. Перерахування, масиви, об’єднання, структури даних в С.
 62. Класифікація алгоритмів сортування.
 63. Компоненти системного програмного забезпечення.
 64. Програмування на Асемблері.
 65. Модель мікропроцесора для програміста.
 66. Сегментація пам'яті.
 67. Формування фізичної адреси.
 68. Оператори та директиви асемблера.
 69. Система команд.
 70. Структура програм.
 71. Складання програми лінійної структури.
 72. Визначення операційної системи (ОС).
 73. Класифікація і покоління операційних систем.
 74. Склад та структура ОС.
 75. Основні режими ОС.
 76. Одно програмні ОС.
 77. Характеристика складу операційної системи MS DOS.
 78. Послідовність завантаження операційної системи в оперативну пам'ять.
 79. Внутрішні і зовнішні команди MS DOS.
 80. Командні файли.
 81. Керування оперативною пам’яттю в Windows 9х.
 82. Багатозадачність в Windows 9х.
 83. Файлова система FAT32.
 84. Керування пристроями в Windows 9х.
 85. Драйвери Windows 9х.